Reglementen

De oudste reglementen van het koningsvogelschieten gaan terug tot 1698.

Er wordt in dit reglement nog geen onderscheid gemaakt tussen de Jongen en Oude Nobele

De tekst is letterlijk overgenomen

 

Statuijten reglement(e)
voor de schutterie der stadt
en vryheijt Valckenborgh

 

Ierstelijck moet de voegel geschoeten word(e)
op hemelvaerdaegh volgens oude gewoente
ende sal den ouden Coninck gehouden sijn
den voegel op sijne costen te doen richten
ende de tambours ten daege van het voegel
schieten den kost en loen te geven.

Den heere Drossard in naeme van haer! Ho! Mo!
Eed! Mo! Ende sijn hoogh eed: selfs, sal de
drij eerste schoeten doen, naer hem den
ouden Coninck, ende dan vervolgens jeder
schut soe als sijnen naem op de lijste staet

Ieder schut sal gehouden sijn eenen schoet
naer den voegel te doen op het aflesen van
sijnen naem, welck geschiet sijnde sal een
jegelijcken schut naer sijn welgevallen
meugen schieten.

Niemant sal sich verstouten naer den
voegel te schieten die geen schut en is
oft sich laeten vinden daer het schutten
bier gedroncken wordt op pene van eene
tonne bier promptelijck executabel

Den voegel afgeschoeten sijnde sal den
nieuwen Coeninck gehouden sijn aen de
schutterije te vereeren drij tonnen bier
ende sal naer sijne welgevallen de schutterije
meugen brengen in sulcke herberge als
hij sal goet vinden ende de officieren den
dach van den ommeganck des middachs
tracteeren

Item die den voegel drij achtervolgende jaeren
compt af te schieten sal den selven voor sich
behouden moegen, doch sal aende schutterij
vrij staen den selven in te lossen met eene
somme twintich pattacous

Item oft geviel dat jemant den voegel quaem
af te schieten die in dese stadt oft vrijheijt
niet woenachtich is, sal gehouden sijn den
voegel alhier ter plaetse te laeten in handen
vanden geenen als bij de samentlijcke
officieren van de schutterije sal goet gehoude
worden oft te stellen suffisaute cautie

Den voegel geschoeten sijnde sal een jeder
schut gehouden sijn in sijn gelit vande
plaetse af te marscheren en sich niet
vermeugen t’absenteeren vande schutterie
sonder behoerlijck verloef op pene van
eene dobbele inlaege, gelijck mede sullen
verbeuren alle de gene die haeren scheut
niet naer den voegel en doen, ende sal
den adiudant ende serganten hier op
name regaerd nemen op pene dat sij ni cas
eenige absent oft hunnen schoet niet gedaen
in plaetse van alsulche de boete daere
toe staende, moeten betaelen

 

Niemant van de schutten sal meugen achter
blijven als de schutterie vergaedere en sullen
gehouden sijnin persoen ofte wel eenen
anderen in haere plaetse te senden precijs
ter ure ende plaetse als bij de coninck
ende officieren sal worden geordonneert
wel versien met een goet roer, cruijt
ende loet.

Ende oft geviel dat jemant van de schutten
eenich craekeel quaem aan te vangen, sal
den aggresseur aenstonts in arrest genoemen
worden, ende naer examinatie vande officier
gecoudemneert oft om inde geul geworpen
te worden oft sal hem vrij staen sulcx af te
coepen met soo veel bier als men naer
exigcutie van saecke sal bevinden, ende
daerenboven dijnen dach vande schutterie
sich moeten adsenteeren om alle verdere
onheijlen voor te coemens

Item sal niemant sich verstouten ten tijde
als de schutterie vergaedert is om het coninckx
ende schutte bier te drincken, als mede
als wanneer de schutterie marscheet ende
men de voegel schiet te vloecken, sweeren
oft sich onbehoerlijck te comporteeren
op pene als voor waer op de serganten
goede regaerd sullen nemen, en dat een
jeder schut in sijn gelit blijft

Allen de gene die in t’ toecoemende sich inde
voorn. schutterie sullen willen laeten in
schijven, sullen sulcx aende operofficieren
op eene behoerlijcke maniere versoecken

Ende sullen de voorn. officieren gehouden
sijn t’examineeren oft alsulcke personen oft
persoen sijn staende ter goeder naem ende
faeme ende ofte willen ondernemen sich
te submitteren aende statuijten ende regle=
ment t’welch aen haer sal voorgelesen
worden t’welchgedaen en alsoe bevonden
sijnde, sullen inde schutterie aengenoeme
worden, mits betaelende een dobbele
inlaege,

De inlaegen moeten geschieden ten daege
als naer oude gewoente waer aen niemant
sal meugen in faute blijven op pene van
parate executie.

Iemant van de schutten in dese vhijheijt
niet woenende ende vande selve sich willen
laeten vuyt doen sal gehouden sijn sulcx
op gehoerlijcke manier te versoeken ende
hem toegestaen sijnde, te betaelen eene
dobbele inlaege.

Den coninck sal gehouden sijn aenden
vaendraeger te geven een strick aen de
vaen en aende serganten een aende helle
baerden ten daege vanden ommeganck
ende een paar nieuwe handtschoenen
aende officiers.

Aldus gedaen ende gepasseert ten over
staen van sijn hoogh: eed! Den heere
drossard mits greders de officieren ende
eenige der principaelle vande voorgenoemde
schutterie binnen Valckenborgh den 7en
maij 1698 was onderteijckent vol van
ousthorn, W vander Rout, A vander Rour
Lamb. Tissen, A. Croon